Contact Us

Send us mail

Eye Testing in Vashi

Store at

Vashi

2, Gagangiri CHS, Sector : 17, Vashi, Navi Mumbai – 400 703, Maharashtra, India.

Phone:  +91 9699 220017

Koper Khairne

2, Shubham Palace, Sector : 15, Koper Khairne, Navi Mumbai – 400 709, Maharashtra, India.

Phone:  +91 9699 383055

Thane

3, Janki Niwas, Ghantali Devi Road, Off. Naupada, Thane (W) – 400 602, Maharashtra, India.

Phone:  +91 22 2541 2020
+91 9699 360360

Santacruz

1, Pushpanjali CHS, S. V. Road, Santacruz (W), Mumbai – 400054, Maharashtra, India.

Phone:  +91 22 2646 5454
+91 9699 165454