Contact Us

Send us mail

Eye Testing in Vashi

Store at

Vashi

2, Gagangiri CHS, Sector : 17, Vashi, Navi Mumbai – 400 703, Maharashtra, India.

Phone:  +91 9699 220017

Koper Khairne

2, Shubham Palace, Sector : 15, Koper Khairne, Navi Mumbai – 400 709, Maharashtra, India.

Phone:  +91 9699 383055

Thane

3, Janki Niwas, Ghantali Mandir Road, Nr Ghantali Mandir, Thane (W) 400602

Phone:  +91 9699360360

Santacruz

1, Pushpanjali CHS, S. V. Road, Santacruz (W), Mumbai – 400054, Maharashtra, India.

Phone: +91 9699 165454

Dadar

B-5, Empire Mahal, Dr Ambedkar Road, Dadar TT, Dadar (E) 400014.

Phone: +91-8879802020